ข่าวสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง

ครั้งที่ 9/2563 ณ ที่ทำการมูลนิธิถนนนนทรี กทม.

กิจกรรมสัมมนา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

“เรื่อง การสร้างรายได้ในวัยเรียน” แก่นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นถึงโอกาสและความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง และส่งสริมแนวทางการสร้างรายได้ในวัยเรียน

กิจกรรมการสัมภาษณ์สด ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เส้นทางการเข้าสู่ระบบงานมาตรฐานอาชีพ มอก. 17024 - 2556 (ISO/IEC 17024 : 2012)

การประชุมกับภาคมหาวิทยาลัย

เรื่องเทียบโอนประสบการณ์สู่หน่วยกิต ณ ห้องประชุม มหาลัยเกษมบัณฑิต

การประชุมคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางและรูปแบบการรับรอง

ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด