หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการสมัครสอบ คุณสมบัติผู้เข้าสอบ ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบ เกณฑ์การวัดสมรรถนะความสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครสอบ มาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาฯ ขอบข่ายที่เปิดให้การรับรอง นโยบายคุณภาพและความเป็นกลาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข กระบวนการสอบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้เครื่องหมายรับรองความสามารถบุคลากร การร้องเรียนเเละอุทธรณ์ การต่ออายุใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพ รูปภาพกิจกรรม ติดต่อเรา ตรวจสอบคุณสมบัติของคุณ ทำเนียบรายชื่อผู้สอบผ่าน ตรวจสอบการสมัครสอบคุณวุฒิวิชาชีพ

การสอบคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด เป็นศูนย์ที่ให้บริการการประเมินสมรรถนะบุคคล ด้วยมาตรฐานระดับสากลดำเนินงานด้วยความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นกลาง ขอบข่ายการพัฒนาระบบคุณภาพ และรูปแบบการรับรองการจัดการระบบคุณภาพขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของ บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO/IEC 17024 สำหรับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานสากล  โดยใช้รูปแบบของการรับรองบุคลากรอ้างอิงมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่องค์กรรับรองฯ ของ บริษัท วินเนอร์เอสเตท จำกัดได้รับอนุญาตจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของรูปแบบการรับรอง

              ทั้งนี้ องค์กรรับรองฯ ของ บริษัท วินเนอร์เอสเตท จำกัด ได้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยหน่วยงานเจ้าของรูปแบบการรับรอง รวมทั้ง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

*************************************

 

ประกาศกำหนดการสอบ Winner Estate Education สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

 

ประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการจัดทดสอบฯ รุ่น21 สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ  :   รายละเอียด

 

*************************************

 

ประกาศกำหนดการสอบ Winner Estate Education สาขา เชียงใหม่

 

ประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการจัดทดสอบฯ รุ่น12 สาขา เชียงใหม่  :   รายละเอียด

 

*************************************

 

กลับไปยังหน้าแรก

องค์กรมีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

*************************************

องค์กรได้รับการรับรองระบบงาน ISO/IEC 17024:2012

ข่าวประชาสัมพันธ์

*************************************

ปักหมุดมืออาชีพ" พร้อมโหลดแล้วทั่วราชอาณาจักร
อยากหาคน อยากสร้างงาน อยากใช้บริการ กับคนมืออาชีพ ก็โหลดเลย แอปพลิเคชัน "ปักหมุดมืออาชีพ" 
เพียงแค่พิมพ์ propin ใน App Store และ Google Play ก็โหลดใช้ได้ทั้งระบบ IOS  &  Android  & Windows

 

 

ขั้นตอนการสอบคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

1.1. ประเมินคุณสมบัติของตนเอง
1.2. จัดเตรียมเอกสาร
1.3. แบบประเมินตนเอง TPQI

 

ขั้นตอนที่ 2: สิ่งที่ต้องเตรียม

2.1. แบบคำขอสมัครสอบ (ตัวอย่างใบสมัคร)
2.2. ศึกษาข้อปฏิบัติในการสอบ
2.3. ตรวจสอบค่าใช้จ่าย

 

ขั้นตอนที่ 3: การยื่นสมัครสอบ

3.1. ตรวจสอบคุณสมบัติ และความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครสอบ
3.2. กรอกใบสมัคร
3.3. ยืนใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครแก่เจ้าหน้าที่
3.4. รอผลการตรวจสอบ
3.5. ชำระเงินค่าสมัครหากผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

 

ขั้นตอนการสอบคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครสอบ

1. แบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
3. ประวัติการทำงาน (Resume) จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด กรณีเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลให้นำสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
7. หนังสือรับรองการผ่านงาน
  • กรณีคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1 ต้องมีความเข้าใจ ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
  • กรณีคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 อายุงานด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
  • กรณีคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 อายุงานด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 1 ปีขึ้นไป
8. สำเนาใบแสดงผลการฝึกอบรมหรือประกาศนียบัตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
  • กรณีคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1 ต้องผ่านการอบรมวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
  • กรณีคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 และระดับ 3 ต้องผ่านการอบรมวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
9. ตัวอย่างผลงาน กิจกรรม หรือรางวัลที่เกี่ยวกับการรับรองบุคลากรตามขอบข่าย (ถ้ามี)
*หมายเหตุ ท่านใดที่ยื่นเอกสารสอบ ระดับ 1 ,ระดับ 2,ระดับ 3 หากมีผลงานการ "เป็นนายหน้า" ซื้อ - ขายอสังหาริมทรัพย์ ให้ท่านนำเอกสารการซื้อ-ขายนั้น แนบมาพร้อมกับแบบยื่นคำขอรับการทดสอบเพื่อเป็นหลักฐานด้วย
  • กรณีคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 ต้องมีหลักฐานการโอนทรัพย์ในฐานะนายหน้าอย่างน้อย 1 ทรัพย์
  • กรณีคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 ต้องมีหลักฐานการโอนทรัพย์ในฐานะนายหน้าอย่างน้อย 3 ทรัพย์

มาตรฐานาอาชีพนายหน้าอสังหาฯ

ขอบข่ายที่เปิดให้บริการ

องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของ บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด เปิดขอบบ่ายให้บริการรับรอง สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3

องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอและ วิธีการประเมิณสมรรถนะ เกณฑ์การประเมิน สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละอาชีพ ระดับชั้น อ้างอิงตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นโยบายคุณภาพและความเป็นกลาง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคล

คู่มือปฏิบัติการกระบวนการสอบ

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้เครื่องหมายรับรองความสามารถบุคลากร

 

การร้องเรียนและอุทธรณ์

การต่ออายุใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพ

 

 

ตารางหมดอายุใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพ ดาวน์โหลด

*************************************

การต่ออายุใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพ ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรมองค์กร บจ.วินเนอร์ เอสเตท

การประชุมคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางและรูปแบบการรับรอง ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด

 

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 1

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 

ชั้น 1 - 3  ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์  ชั้น 1

 

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์  ชั้น 2

 

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์  ชั้น 3

 

 

             ติดต่อเรา


 

      ►  ที่อยู่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร      

 

   บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร

   ที่อยู่ 900/31 อาคารเอสวีซิตี้ คอนโด ชั้น 2 ห้องเอส 21,เอส 25-28

    ถนนพระราม 3  แขวงบางโพพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

   รหัสไปรษณีย์ 10120 

   เบอร์โทร. 02-011-877  ต่อ 101,103,105

   แฟ็กซ์ 02-011-8772

............................................................................................................................................................................

       ที่อยู่สำนักงานเชียงใหม่

    บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จพฃำกัด สำนักงานเชียงใหม่

♦  ที่อยู่ 21 อาคารกาดสวนแก้ว ชั้น 10 ห้องเลขที่ 106

    ถนนห้วยแก้ว  ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

    รหัสไปรษณี 50200

♦   เบอร์โทร. 053-216-177-9

  ...............................................................................................................................................................           

► เวลาทำการ 09.00 น. - 18.00 น. 

► เปิดทำการทุกวัน

..................................................................................................................................................................

►  ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

 

                      

  

 

 

                     

 

 

............................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

ตรวจสอบคุณสมบัติของคุณ