หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการสมัครสอบ คุณสมบัติผู้เข้าสอบ ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบ เกณฑ์การวัดสมรรถนะความสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร/ต่ออายุ เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครสอบ มาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาฯ ขอบข่ายที่เปิดให้การรับรอง นโยบายคุณภาพและความเป็นกลาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข กระบวนการสอบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้เครื่องหมายรับรองความสามารถบุคลากร การร้องเรียนเเละอุทธรณ์ การต่ออายุใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพ รูปภาพกิจกรรม ติดต่อเรา ตรวจสอบคุณสมบัติของคุณ ทำเนียบรายชื่อผู้สอบผ่าน ตรวจสอบการสมัครสอบคุณวุฒิวิชาชีพ

องค์กรได้รับการรับรองระบบงาน ISO/IEC 17024:2012

*************************************

องค์กรได้รับอนุมัติหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

*************************************

การสอบคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด เป็นศูนย์ที่ให้บริการการประเมินสมรรถนะบุคคล ด้วยมาตรฐานระดับสากลดำเนินงานด้วยความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นกลาง ขอบข่ายการพัฒนาระบบคุณภาพ และรูปแบบการรับรองการจัดการระบบคุณภาพขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของ บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO/IEC 17024 สำหรับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานสากล  โดยใช้รูปแบบของการรับรองบุคลากรอ้างอิงมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่องค์กรรับรองฯ ของ บริษัท วินเนอร์เอสเตท จำกัดได้รับอนุญาตจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของรูปแบบการรับรอง

              ทั้งนี้ องค์กรรับรองฯ ของ บริษัท วินเนอร์เอสเตท จำกัด ได้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยหน่วยงานเจ้าของรูปแบบการรับรอง รวมทั้ง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

*************************************

ประกาศกำหนดการสอบ Winner Estate Education

ประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการจัดทดสอบฯ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ  :   รายละเอียด

ประกาศ เรื่องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการจัดทดสอบฯ สาขา เชียงใหม่  :   รายละเอียด

 

*************************************

 

กลับไปยังเมนู

องค์กรมีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

*************************************

องค์กรได้รับการรับรองระบบงาน ISO/IEC 17024:2012

*************************************

องค์กรได้รับอนุมัติหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

*************************************

ข่าวประชาสัมพันธ์

*************************************

ปักหมุดมืออาชีพ" พร้อมโหลดแล้วทั่วราชอาณาจักร
อยากหาคน อยากสร้างงาน อยากใช้บริการ กับคนมืออาชีพ ก็โหลดเลย แอปพลิเคชัน "ปักหมุดมืออาชีพ" 
เพียงแค่พิมพ์ propin ใน App Store และ Google Play ก็โหลดใช้ได้ทั้งระบบ IOS  &  Android  & Windows

 

 

ขั้นตอนการสอบคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

1.1. ประเมินคุณสมบัติของตนเอง
1.2. จัดเตรียมเอกสาร
1.3. แบบประเมินตนเอง TPQI

 

ขั้นตอนที่ 2: สิ่งที่ต้องเตรียม

2.1. แบบคำขอสมัครสอบ (ตัวอย่างใบสมัคร)
2.2. ศึกษาข้อปฏิบัติในการสอบ
2.3. ตรวจสอบค่าใช้จ่าย

 

ขั้นตอนที่ 3: การยื่นสมัครสอบ

3.1. ตรวจสอบคุณสมบัติ และความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครสอบ
3.2. กรอกใบสมัคร
3.3. ยืนใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครแก่เจ้าหน้าที่
3.4. รอผลการตรวจสอบ
3.5. ชำระเงินค่าสมัครหากผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

 

ขั้นตอนการสอบคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและการประเมินสมรรถนะ พ.ศ. 2563

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบ

รายละเอียด คุณสมบัติ และเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครสอบ

ระดับ 1   สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติ

            1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 1 ต้องสามารถอ่านออกเขียนได้เข้าใจภาษาไทยได้ดี

            2. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัครสอบ

            • แบบยื่นคำขอฯ หรือ ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

            • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ

            • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง• สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

            • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

            • หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

เอกสารผลงานที่ต้องยื่นสมัครสอบ

                ไม่จำเป็น

*************************************

ระดับ 2   สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติ

            1. ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1

            2. เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และมีหลักฐานการทำสัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 งาน พร้อมสำเนาโฉนดและสำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย

            3. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่ว โมง

เอกสารในการสมัครสอบ

• แบบยื่นคำขอฯ หรือ ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

• รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

• สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

• ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

• หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารผลงานที่ต้องยื่นสมัครสอบ

            • กรณีคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 อายุงานด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน มีหลักฐานการทำสัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 งาน พร้อมสำเนาโฉนดและสำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย

*************************************

ระดับ 3   สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติ

            1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 3 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ สำเสร็จ

การศึกระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช.

            2. เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมหลักฐาน อย่างน้อย 3 งาน

            3.ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัครสอบ

• แบบยื่นคำขอฯ หรือ ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

• รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

• สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

• ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ สำเสร็จการศึกระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช.

• หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารผลงานที่ต้องยื่นสมัครสอบ

            • เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมหลักฐาน อย่างน้อย 3 งาน

กรณีนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

            1) สัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์

            2) สำเนาโฉนด

            3) สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย

            4) หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย

กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

            1) สัญญาแต่งตั้งนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หรือตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

            2) สำเนาโฉนด

            3) สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า

            4) หนังสือสัญญาเช่า

มาตรฐานาอาชีพนายหน้าอสังหาฯ

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

Occupational Standard and Professional Qualifications

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

*************************************

ขอบข่ายที่เปิดให้บริการ

องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของ บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด เปิดขอบบ่ายให้บริการรับรอง สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3

องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอและ วิธีการประเมิณสมรรถนะ เกณฑ์การประเมิน สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละอาชีพ ระดับชั้น อ้างอิงตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นโยบายคุณภาพและความเป็นกลาง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคล

คู่มือปฏิบัติการกระบวนการสอบ

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้เครื่องหมายรับรองความสามารถบุคลากร

การร้องเรียนและอุทธรณ์

การต่ออายุใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพ
 
ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่ออายุ รุ่นที่ 2 ดาวน์โหลด

*************************************

ตารางหมดอายุใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพ ดาวน์โหลด

*************************************

การต่ออายุใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพ ดาวน์โหลด

กิจกรรมองค์กร บจ.วินเนอร์ เอสเตท

วินเนอร์ เอสเตท ได้ใบรับรองระบบงานตามข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร มอก.17024-2556 (ISO/IEC 17024 : 2012) โดย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.

 

พิธีมอบใบประกาศ

 

             ติดต่อเรา


 

      ►  ที่อยู่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร      

 

   บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร

   ที่อยู่ 900/31 อาคารเอสวีซิตี้ คอนโด ชั้น 2 ห้องเอส 21,เอส 25-28

    ถนนพระราม 3  แขวงบางโพพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

   รหัสไปรษณีย์ 10120 

   เบอร์โทร. 02-011-877  ต่อ 101,103,105

   แฟ็กซ์ 02-011-8772

............................................................................................................................................................................

       ที่อยู่สำนักงานเชียงใหม่

    บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จพฃำกัด สำนักงานเชียงใหม่

♦  ที่อยู่ 21 อาคารกาดสวนแก้ว ชั้น 10 ห้องเลขที่ 106

    ถนนห้วยแก้ว  ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

    รหัสไปรษณี 50200

♦   เบอร์โทร. 053-216-177-9

  ...............................................................................................................................................................           

► เวลาทำการ 09.00 น. - 18.00 น. 

► เปิดทำการทุกวัน

..................................................................................................................................................................

►  ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

 

                      

  

 

 

                     

 

 

............................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

ตรวจสอบคุณสมบัติของคุณ