หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการสมัครสอบ คุณสมบัติผู้เข้าสอบ ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบ เกณฑ์การวัดสมรรถนะความสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร/ต่ออายุ เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครสอบ มาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาฯ ขอบข่ายที่เปิดให้การรับรอง นโยบายคุณภาพและความเป็นกลาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข กระบวนการสอบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้เครื่องหมายรับรองความสามารถบุคลากร การร้องเรียนเเละอุทธรณ์ การต่ออายุใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพ รูปภาพกิจกรรม ติดต่อเรา ตรวจสอบคุณสมบัติของคุณ ทำเนียบรายชื่อผู้สอบผ่าน ตรวจสอบการสมัครสอบคุณวุฒิวิชาชีพ

ทำเนียบรายชื่อผู้สอบผ่าน รุ่นที่ 20 กทม. (ผ่านรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17024 : 2012) สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์

รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง ชั้น 1

1. นางสาวอัจนพิม ฉันท์ใด
คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1

หนังสือรับรองเลขที่ หนังสือรับรองเลขที่ OSCN-0095A/RES-ASA-1-33240-A-63/000440 ออกให้ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 หมดอายุ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566

2. นางสาวอังค์ริสา เอื้อไตรรัตน์
คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1

หนังสือรับรองเลขที่ หนังสือรับรองเลขที่ OSCN-0095A/RES-ASA-1-33240-A-63/000441 ออกให้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 หมดอายุ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 22566

3. นางสาวนันทลภัส วัชรพรเศรษฐ์
คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1

หนังสือรับรองเลขที่ หนังสือรับรองเลขที่ OSCN-0095A/RES-ASA-1-33240-A-63/000442 ออกให้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 หมดอายุ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

4. นายธีรพัฒน์ ชโลปถัมถ์
คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1

หนังสือรับรองเลขที่ หนังสือรับรองเลขที่ OSCN-0095A/RES-ASA-1-33240-A-63/000443 ออกให้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 หมดอายุ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

5. นางสาวธัญญลักษณ์ ยวงสวัสดิ์
คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1

หนังสือรับรองเลขที่ หนังสือรับรองเลขที่ OSCN-0095A/RES-ASA-1-33240-A-63/000444 ออกให้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 หมดอายุ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

6. นายวรพล แก้มประทุมรัสมี
คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1

หนังสือรับรองเลขที่ หนังสือรับรองเลขที่ OSCN-0095A/RES-ASA-1-332400-A-64/000074 ออกให้ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 หมดอายุ ณ วันที่ 22 เมษายน 2567

7. นางสาวภิญญลักษณ์ เจริญหิรัญจิรกุล
คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1

หนังสือรับรองเลขที่ หนังสือรับรองเลขที่ OSCN-0095A/RES-ASA-1-332400-A-64/000075 ออกให้ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 หมดอายุ ณ วันที่ 22 เมษายน 2567

รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง ชั้น 2

1. นางสาวอำไพ อติพรพาณิชย์
คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2

หนังสือรับรองเลขที่ หนังสือรับรองเลขที่ OSCN-0095A/RES-ASA-2-33240-A-63/000030 ออกให้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 หมดอายุ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

2. นายภิญโญ พงศ์สถาพร
คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2

หนังสือรับรองเลขที่ หนังสือรับรองเลขที่ OSCN-0095A/RES-ASA-2-33240-A-63/000031 ออกให้ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 หมดอายุ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2566 (ผ่านรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17240 เฉพาะระดับ 1)

3. นายบัณฑิต กฤษวงษ์
คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2

หนังสือรับรองเลขที่ หนังสือรับรองเลขที่ OSCN-0095A/RES-ASA-2-33240-A-63/000032 ออกให้ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 หมดอายุ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2566

รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง ชั้น 3

ไม่มีข้อมูล