องค์กรได้รับอนุมัติหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

*************************************

การสอบคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

บริษัท วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เป็นศูนย์ที่ให้บริการการประเมินสมรรถนะบุคคล ด้วยมาตรฐานระดับสากลดำเนินงานด้วยความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นกลาง ขอบข่ายการพัฒนาระบบคุณภาพ และรูปแบบการรับรองการจัดการระบบคุณภาพขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของ บริษัท วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO/IEC 17024 สำหรับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานสากล  โดยใช้รูปแบบของการรับรองบุคลากรอ้างอิงมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่องค์กรรับรองฯ ของ บริษัท วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้รับอนุญาตจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของรูปแบบการรับรอง

              ทั้งนี้ องค์กรรับรองฯ ของ บริษัท วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยหน่วยงานเจ้าของรูปแบบการรับรอง รวมทั้ง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

*************************************

กลับไปยังเมนู

ทำไมต้อง

Winner Estate ?

เพราะเราเป็นสถาบัน

ที่ได้รับรองจาก

องค์กรมีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

*************************************

องค์กรได้รับการรับรองระบบงาน ISO/IEC 17024:2012

*************************************

องค์กรได้รับอนุมัติหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

*************************************

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อปฏิบัติการสอบนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

*************************************

ปักหมุดมืออาชีพ" พร้อมโหลดแล้วทั่วราชอาณาจักร
อยากหาคน อยากสร้างงาน อยากใช้บริการ กับคนมืออาชีพ ก็โหลดเลย แอปพลิเคชัน "ปักหมุดมืออาชีพ" 
เพียงแค่พิมพ์ propin ใน App Store และ Google Play ก็โหลดใช้ได้ทั้งระบบ IOS  &  Android  & Windows

 

 

ขั้นตอนการเลื่อนขั้นคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

1.1. จัดเตรียมเอกสารใบสมัคร
  • - เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ(เดิม)
1.2. จัดเตรียมเอกสารผลงาน

 

ขั้นตอนที่ 2: สิ่งที่ต้องเตรียม

2.1. แบบคำขอสมัครสอบ (ตัวอย่างใบสมัคร)
2.2. ตรวจสอบค่าใช้จ่าย

 

ขั้นตอนที่ 3: การยื่นสมัครสอบ

3.1. ตรวจสอบคุณสมบัติ และความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
3.2. กรอกใบสมัคร
3.3. ยืนใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครแก่เจ้าหน้าที่
3.4. รอผลการตรวจสอบ
3.5. ชำระเงินค่าสมัครหากผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

 

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและการประเมินสมรรถนะ พ.ศ. 2565

มาตรฐานาอาชีพนายหน้าอสังหาฯ

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

Occupational Standard and Professional Qualifications

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

*************************************

นโยบายคุณภาพและความเป็นกลาง

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคล

 

คู่มือปฏิบัติการกระบวนการสอบ

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้เครื่องหมายรับรองความสามารถบุคลากร

การร้องเรียนและอุทธรณ์

กิจกรรมองค์กร บจ.วินเนอร์ เอสเตท

วินเนอร์ เอสเตท ได้ใบรับรองระบบงานตามข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร มอก.17024-2556 (ISO/IEC 17024 : 2012) โดย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.

 

พิธีมอบใบประกาศ

 

             ติดต่อเรา


 

      ►  ที่อยู่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร      

 

   บริษัท วินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร

   ที่อยู่ 900/31 อาคารเอสวีซิตี้ คอนโด ชั้น 2 ห้องเอส 21,เอส 25-28

    ถนนพระราม 3  แขวงบางโพพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

   รหัสไปรษณีย์ 10120 

   เบอร์โทร. 02-011-877  ต่อ 101,103,105

   แฟ็กซ์ 02-011-8772

............................................................................................................................................................................

► เวลาทำการ 09.00 น. - 18.00 น. 

► เปิดทำการทุกวัน

..................................................................................................................................................................

►  ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

 

                      

  

 

 

                     

 

 

............................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

ตรวจสอบคุณสมบัติของคุณ