EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2

หน้าแรก / EVENT พิธีมอบใบประกาศ / EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2

 
*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

การประชุมวิพากษ์หลักสูตร ปวส.

วันที่ 18 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม อาคาร 9 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3 (ชั้น 2)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2