EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2 (ชั้น 1)

หน้าแรก / EVENT พิธีมอบใบประกาศ / EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2 (ชั้น 1)

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2 (ชั้น 1)

 
*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

สมรรถนะวิชาชีพกับรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

วันที่ 7 พ.ย.2564 ณ ห้องประชุม บมจ.วินเนอร์ เอสเตท