EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3 (ชั้น 2)

หน้าแรก / EVENT พิธีมอบใบประกาศ / EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3 (ชั้น 2)

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3 (ชั้น 2)

 
*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

พิธีมอบใบรับรอง โดยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3 (ชั้น 1)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1