EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3 (ชั้น 2)

หน้าแรก / EVENT พิธีมอบใบประกาศ / EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3 (ชั้น 2)

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3 (ชั้น 2)

 
*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

กิจกรรมการสัมภาษณ์สด ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม สคช. อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก

2 ปีได้วุฒิ ปวส. /4 ปีได้วุฒิ ป.ตรี

เ ปิ ด รั บส มั ค ร หลักสูตร ปวส. สาขางานธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ วิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มาตรฐานกระทรวงศึกษาและมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI