จรรยาบรรณนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

หน้าแรก / ช้อควรรู้สำหรับนายหน้าอสังหาฯ / จรรยาบรรณนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

จรรยาบรรณนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 
กฎเกณฑ์การทำงานระหว่างเจ้าของทรัพย์สินและนายหน้า

 

กฎเกณฑ์การทำงานระหว่างนายหน้าและนายหน้า

*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2 (ชั้น 2)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2

พิธีมอบใบรับรอง โดยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.