การประชุมวิพากษ์หลักสูตร ปวส.

หน้าแรก / กิจกรรมองค์กร / การประชุมวิพากษ์หลักสูตร ปวส.

การประชุมวิพากษ์หลักสูตร ปวส.

 
การประชุมวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ในวัน พฤหัส ที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม อาคาร 9 ชั้น 1

ผู้เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

ภาควิชาการ 

1. ผอ.เจนวิทย์ ครองตน และอาจารย์ท่านอื่นๆ 

2. ดร.อรุณ ศิริจานุสรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

3. ผู้แทน ศึกษานิเทศน์ 

4. ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา 

5. ดร.กาญจนา หงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคน 

6. นางสาว ธนพร คำขจร นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพชำนาญการ 

7. นางชลธิชา พยัคฆ์พงศ์ อดีตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

8. ผู้เชี่ยวชาญ (องค์กรรับรอง 7 องค์กร) 

9. อาจารย์พรเทพ ศรีนฤหล้า นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

10. คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธ... 

 

ผู้มีประสบการณ์ด้านอาชีพ 

11.น.ส.ธัญดา นันทพันธุ์ กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ บริษัม จี แกรททิจูด จำกัด 

12. นางสาวมาเรียม วรกิตติโชติกรณ์ นักมาเก็ตติ้งอิสระ 

 

ผู้เรียนปวส. (ตัวแทน) 

13. นายประสิทธิ์ นิะาการณ์ ผู้เรียน ปวส. และนายหน้ามืออาชีพ 

14. นางสาวอำไพ อติพรพาณิชย์ ผู้เรียน ปวส. และนายหน้ามืออาชีพ 

15. นายบัณฑิต กฤษวงษ์ ผู้เรียน ปวส. และนายหน้ามืออาชีพ 

 

บริษัท วินเนอร์เอสเตท จำกัด 

16. นายฉัตรดนัย พุ่มเงิน กรรมการผู้จัดการ 

17. นางณัฐจิตา พุ่มเงิน รองกรรมการผู้จัดการ 

ผู้ติดตาม 

18. นางสาวเมธาวลัยณ์ ใจรัมย์ 

19. นางสาวศรุจตา ฤาวิชระ 

20. นางสาวสิทธรัตน์ วีรภัทร์ชญานนท์ 

 

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด 

21. นางวันทนีย์ เกษประไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ 

 

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ 

22. นายประวิทย์ อณุศิริ นายกสมาคม 

23. นายอดิศักดิ์ สถิตย์ธรรมรงค์ กรรมการฝ่ายวิชาการ 

 

*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือการจัดการขยะติดเชื้อ "ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กะจาย" ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 มกราคม 2565 รหว่างองค์กรภาคีและองค์กรสนับสนุน

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3 (ชั้น 1)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1