การประชุมกับ RICHY Rich in living

หน้าแรก / กิจกรรมองค์กร / การประชุมกับ RICHY Rich in living

การประชุมกับ RICHY Rich in living

 
การประชุมจัดทีมขายกับ RICHY Rich in living ในวัน ศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) 667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 7 เขตบางกอกน้อย ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์

*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2 (ชั้น 2)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

สมรรถนะวิชาชีพกับรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์