ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

หน้าแรก / ปวส นายหน้าอสังหาฯ / ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

 
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างสมรรถนะ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

   

*************************************

 

กลับไปยังหน้าแรก

<ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารอื่นๆ

2 ปีได้วุฒิ ปวส. /4 ปีได้วุฒิ ป.ตรี

เ ปิ ด รั บส มั ค ร หลักสูตร ปวส. สาขางานธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ วิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มาตรฐานกระทรวงศึกษาและมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์