การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

หน้าแรก / กิจกรรมองค์กร / การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

 
วันที่ 7 พ.ย.2564  วินเนอร์เอสเตท เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ในระบบ การศึกษากับสายอาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อก้าวสู่อาเซียน

*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

สมรรถนะวิชาชีพกับรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์