ประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

หน้าแรก / กิจกรรมองค์กร / ประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

ประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

 
ประชุมแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาแนวใหม่

บริษัทวินเนอร์ เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี มีความเห็นร่วมกันว่า ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น สนองต่อนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเหมาะสมกับอาชีพของผู้เรียนสาขาวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นการปฏิบัติจริง

โดยเข้าร่วมประชุมในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม อาคาร 9 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

*************************************

*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

โครงการพัฒนาหลักสูตร ปวส.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 3 (ชั้น 2)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2