การประชุมระดมความคิดเห็น

หน้าแรก / กิจกรรมองค์กร / การประชุมระดมความคิดเห็น

การประชุมระดมความคิดเห็น

 
การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการสำคัญ

ภายใต้โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องอารีย์ 1 ชั้น 22 โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอชจี กรุงเทพมหานคร

*************************************

*************************************

ข่าวสารอื่นๆ

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

สมรรถนะวิชาชีพกับรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

EVENT พิธีมอบใบประกาศ 2 (ชั้น 2)

ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2

การประชุมระดมความคิดเห็น

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องอารีย์ 1 ชั้น 22 โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอชจี